html templatesSERVICE EN ONDERHOUDSCONTRACT

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. In deze algemene voorwaarden wordt een aantal definities gebruikt, waaronder het volgende wordt verstaan:
Smart Home Automatisering: gevestigd te Venlo en kantoorhoudende aan de De Roskam 85 te (5912JR) Venlo.
U (u/uw): de contractpartij van Smart Home Automatisering ter zake het Abonnement;
Website: de website https://smarthomeautomatisering.nl/Service-Onderhoud
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Abonnement dat u sluit bij Smart Home Automatisering. Bij het afsluiten van een Abonnement, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden.
2. Smart Home Automatisering behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. U wordt geacht bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze (gewijzigde) algemene voorwaarden, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met de toepasselijkheid ervan in te stemmen.Artikel 2. Aanvraag Abonnement

1. Bij het aanvragen van een Abonnement moet u de volgende (persoons)gegevens verstrekken: voornamen, de achternaam, de adresgegevens, het emailadres, het bankrekeningnummer (IBAN).
2. Het Abonnement gaat per direct in.Artikel 3. Contractvormen en regels

Abonnement vorm: Het automatiseren van uw huis of bedrijfspand
1. Sensoren en actoren die door uw toedoen niet meer functioneren en Smart Home Automatisering hier voor langs moet komen, valt buiten uw garantie, service en onderhoudscontract om, hiervoor worden alle kosten die gemaakt worden in rekening gebracht.
2. Alle Abonnementen hebben een maximaal van samen 50 actoren en sensoren. Heeft u er meer, wordt het Abonnement bedrag verdubbeld tot 100 actoren en sensoren, en zo verder.
3. Alle pakketten zijn incl. reiskosten, tenzij dat er iets door uw toedoen stuk gemaakt is.
Start: Als Smart Home Automatisering langs komt zijn alle kosten voor u.
Complete: Wij monitoren u systeem op afstand op fouten en complicaties. Als Smart Home Automatisering langs zou moeten komen zijn alle kosten voor u.
Advanced / Ultimate: Smart Home Automatisering draagt geheel zorg voor u systeem.

Abonnement vorm: Netwerken en Wifi
1. Alle Abonnementen hebben een maximale aantal netwerkproducten (controller, acces point, switch) waarvoor ze gelden.
2. Als er naderhand meer netwerkproducten bij komt wordt automatisch uw Abonnement verhoogt tot aan het toegestane maximale aantal netwerkproducten.


Artikel 4. Prijzen en betaling

1. U bent gedurende de looptijd van het Abonnement aan Smart Home Automatisering het abonnementsgeld verschuldigd
2. Het abonnementsgeld kan wordt betaald via automatische incasso of éénmalig een factuur. Het abonnementsgeld moet vóór de aanvang van het Abonnement op de bankrekening van Smart Home Automatisering staan.
3. Het abonnementsgeld kan één (1) keer per kalenderjaar worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voor de wijzigingsdatum bekend gemaakt, in verband met wijzigingen van belastingen en heffingen die Smart Home Automatisering krachtens wet of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. Dit kan Smart Home Automatisering doen met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van deze wet of regelgeving en zonder publicatie.
4. Bij te late betaling bent u direct in verzuim en heeft Smart Home Automatisering het recht wettelijke rente te berekenen. U zult worden aangemaand. Indien u binnen veertien dagen nadat u in verzuim bent nog niet heeft betaald, heeft Smart Home Automatisering het recht om incassokosten in rekening te brengen. Als u meer dan 3 maanden achterloopt met betalingen, behoudt Smart Home Automatisering het recht om het Abonnement te beëindigen. U blijft verplicht alle openstaande bedragen te voldoen. Indien nodig geeft Smart Home Automatisering de vordering uit handen aan een incassobureau.


Artikel 5. Wijzigen van uw gegevens

1. Indien uw (persoons)gegevens gedurende de looptijd van het Abonnement zijn gewijzigd, dient u dit tijdig aan Smart Home Automatisering door te geven.


Artikel 6. Looptijd, opzegging en beëindiging Abonnement

1. Het jaarabonnement gaat u aan voor een periode van tenminste één (1) jaar. Als u het jaarabonnement niet voor het einde van de looptijd opzegt met een opzegtermijn van tenminste één (1) maand, wordt het jaarabonnement stilzwijgend verlengd. Na één (1) jaar kunt u het jaarabonnement maandelijks opzeggen.
2. Het Abonnement dient per mail te worden opgezegd via info@smarthomeautomatisering.nl. Een opzegging kan ook, onder vermelding van uw familienaam en postcode, per post worden verzonden naar Smart Home Automatisering.
3. Smart Home Automatisering is gerechtigd het Abonnement te beëindigen op de volgende gronden:
• Na een betalingsachterstand zoals beschreven in artikel 4.5;
• Indien voortduring van het Abonnement redelijkerwijze niet van Smart Home Automatisering     kan worden gevergd.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Smart Home Automatisering spant zich in om de informatie op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat deze informatie niet juist, onvolledig of niet meer actueel is. Smart Home Automatisering is hiervoor niet aansprakelijk. Ook is Smart Home Automatisering niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarvan (hyper)links zijn opgenomen op de Website.


Artikel 8. Privacy

1. Ten behoeve van de aanvraag en de bezorging van het Abonnement verwerkt Smart Home Automatisering uw naam, adres, postcode en woonplaats. Om u goed te kunnen bereiken verwerken wij ook uw e-mailadres en telefoonnummer.
2. De voorwaarden van het vastleggen van persoonsgegevens en het gebruik maken cookies zijn beschreven in document Privacy policy die u kunt terug vinden op de site.


Artikel 9. Klachten, toepasselijk recht en forumkeuze

1. U kunt klachten over uw Abonnement indienen via info@smarthomeautomatisering.nl
2. Op alle Abonnementen is Nederlands recht van toepassing.

© 2020 Smart Home Automatisering. All Rights Reserved. Designed by smarthomeautomatisering.nl