free website templates

ALGEMENE VOORWAARDEN

Smart Home Automatisering,
kantoor houdende te 5912 JR Venlo aan de De Roskam 85.
Deze voorwaarden gelden vanaf 1 november 2018.

I AANNEMING VAN WERK 

Artikel 1. Algemeen 

1. Tenzij in onderling overleg schriftelijk anders is bepaald, gelden tussen Smart Home Automatisering hierna te noemen Leverancier en haar opdrachtgever uitsluitend de navolgende bepalingen. In deze voorwaarden wordt voor de opdrachtgever ook de benamingen koper gebruikt.
2. Deze algemene voorwaarden zullen eenmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt. Voorts zal in alle offertes en bij overeenkomsten naar deze voorwaarden worden verwezen en worden deze geacht bij de opdrachtgever -na eenmalige verstrekking- bekend te zijn en tussen leverancier en opdrachtgever te zijn overeengekomen.
3. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.
4. Al deze bepalingen gelden bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever, indien en voor zover de voorwaarden van opdrachtgever in strijd zijn met de onderhavige bepalingen.
5. Indien opdrachtgever in diens algemene voorwaarden eenzelfde clausule, als bedoeld in lid 4 van dit artikel heeft opgenomen, dan dienen partijen vóór het sluiten der overeenkomst schriftelijk vast te leggen welke algemene voorwaarden ter zake van toepassing zijn, bij gebreke waarvan uitsluitend de onderhavige bepalingen tussen partijen geacht worden te zijn overeengekomen.
6. Op aanneming van werk zijn, afgezien van het hierna in de artikelen 2 tot en met 6 bepaalde, voorts van toepassing de bepalingen betreffende koop en verkoop, dienstverlening, tenzij daarvan in de artikelen 2 tot en met 6 bijzonderlijk is afgeweken.


Artikel 2. Offertes en Orderbevestigingen

1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat leverancier een opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel leverancier door uitvoering van de opdracht blijk heeft gegeven van aanvaarding van de opdracht en/of bestelling. Tussen partijen geldt de door leverancier gezonden schriftelijke aanvaarding als volledig bewijs.
2. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestigingen dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar worden gemaakt en wel binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van leverancier of namens deze gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden leverancier slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
4. Offertes, catalogi en al het overige informatie- en documentatiemateriaal zijdens leverancier blijven haar eigendom, terwijl zij te allen tijde gerechtigd is tot terugvordering hiervan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.
5. Degene, aan wie informatie en/of documentatiemateriaal e.d. is toegezonden, mag zulks uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik. Hij zal dit materiaal niet kopiëren of doen verveelvoudigen, noch derden dit ter inzage geven dan wel ter hand stellen, in welk geval hij alsdan aansprakelijk gesteld kan worden voor alle schade, die leverancier hiervan mocht ondervinden.


Artikel 3. Risico en Aansprakelijkheid 

1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, welke opdrachtgever door of ten gevolge van haar optreden zou mogen ondervinden, tenzij leverancier opzet dan wel grove schuld kan worden verweten. Leverancier heeft haar aansprakelijkheid voor personen verzekerd. Indien opdrachtgever schade ondervindt door of ten gevolge van het optreden van leverancier is deze slechts aansprakelijk voor zover die door verzekering is gedekt, inclusief het eigen risico.
2. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatsten tegen leverancier zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van leverancier of de door deze aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen van enigerlei (leverings)verplichting ten behoeve van opdrachtgever.
3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeugdelijkheid van materialen, welke door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel voor schade, veroorzaakt door derden die door opdrachtgever in het werk zijn gesteld.
4. In geval van niet toerekenbare tekortkoming, (= overmacht; als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, stakingen, onlusten, uitvoerverbod of andere overheidsmaatregelen, niet- of niet tijdige levering van materialen aan leverancier door derden) wordt leverancier ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (gevolg)schade of interessen kan doen gelden. In geval van niet toerekenbare tekortkoming (= overmacht) is leverancier verplicht terstond daarvan mededeling te doen aan opdrachtgever, die op zijn beurt gerechtigd is de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om terstond en ineens aan leverancier te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
5. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (= overmacht) is zowel leverancier als ook de opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 4.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (= overmacht), is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht binnen de in het vorige lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
7. Onverminderd het vorenstaande schept de door leverancier opgegeven levertijd geen verplichtingen, zodat overschrijding van de levertijd opdrachtgever nimmer recht geeft op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of het zelf of door derden doen uitvoeren van hetgeen is overeengekomen, terwijl opdrachtgever in alle gevallen verplicht blijft tot betaling.


Artikel 4. Prijzen en Betaling 

1. Voor de verschuldigdheid van de overeengekomen prijs voor verleende diensten is irrelevant of de opdrachtgever hiervan gebruik maakt en evenmin of opdrachtgever het door hem beoogde resultaat bereikt.
2. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3. Betalingen dienen stipt binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden ten kantore van leverancier dan wel op haar bank- of girorekening.
4. Indien is overeengekomen dat betaling plaatsvindt bij voltooiing van de werkzaamheden of bij (op)levering en indien die voltooiing of (op)levering is vertraagd, mag de dienovereenkomstige betaling worden uitgesteld, uitsluitend indien de vertraging te wijten is aan leverancier. In alle gevallen is opdrachtgever verplicht betaling binnen de gestelde termijn na te komen.
5. Opdrachtgever betaalt in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege rente verschuldigd op basis van 1% per maand, dan wel op basis van de wettelijke rente indien deze hoger is, een en ander te berekenen vanaf factuurdatum. Tevens komen in geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever, onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten, voor diens rekening alle onkosten, waaronder alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten geheel en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar zijn. Deze kosten zijn gelijk aan de daadwerkelijke kosten die leverancier heeft gemaakt of heeft moeten maken. Eventuele door de rechter toegewezen kosten komen daarop in mindering.
6. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, mag zij van opdrachtgever verlangen dat deze deugdelijke zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan leverancier de verdere uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden en leveringen mag opschorten, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om toekomstige termijnen te voldoen.


Artikel 5. Ontbinding en Opschorting 

Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit enige met leverancier gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling van of toepassing van de schuldsaneringsregeling op opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is leverancier gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. 


Artikel 6. Meerwerk 

Leverancier is gerechtigd meerwerk naar billijkheid in rekening te brengen indien de opdracht, ten gevolge van al dan niet voorzienbare omstandigheden, aangevuld dient te worden. 

II DIENSTVERLENING 

Artikel 1. Algemeen

Op de dienstverlening zijn, afgezien van het hierna in artikel 2 bepaalde, voorts van toepassing de bepalingen betreffende aanneming van werk, koop en verkoop, en de slotbepalingen, tenzij daarvan in artikel 2 bijzonderlijk is afgeweken. 


Artikel 2. Bijzondere bepalingen 

1. Diensten, welke leverancier bijzonderlijk verricht zijn het installeren, beheren en onderhouden van elektrotechnisch en elektronische apparatuur evenals beeld- en geluidsapparatuur in de ruimste woord van de zin.
2. Een eenmaal gegeven opdracht kan eenzijdig worden herroepen door opdrachtgever. Indien opdrachtgever wenst dat leverancier haar werkzaamheden beëindigt, of dat hij die herroept, voordat de opdracht ten volle is uitgevoerd, is leverancier gerechtigd opdrachtgever het volledige bedrag van de opdracht in rekening te brengen, zonder dat opdrachtgever zich erop kan beroepen dat de opdracht niet volledig is uitgevoerd.
3. Leverancier is gerechtigd elke gedeeltelijke prestatie, waaronder begrepen de verrichting van een der diensten, genoemd in een samengestelde opdracht, te factureren. In dat geval dient betaling plaats te vinden conform de betalingsvoorwaarden van Leverancier.
4. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de medewerkers van leverancier indien er installatiewerkzaamheden worden verricht op locaties die zijn aangewezen door opdrachtgever. In verband hiermede dient opdrachtgever deugdelijke verzekeringen af te sluiten tegen mogelijke schade c.q. ongevallen aan goederen c.q. personen, welke zouden kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren der (installatie)werkzaamheden.

III KOOP EN VERKOOP 

Artikel 1. Algemeen

Op koop en verkoop zijn, afgezien van het hierna in de artikelen 2 tot en met 8 bepaalde, voorts van toepassing de bepalingen betreffende aanneming van werk, dienstverlening, en de slotbepalingen, tenzij daarvan in de artikelen 2 tot en met 8 bijzonderlijk is afgeweken. 


Artikel 2. Levering 

1. De prijzen van alle door leverancier af te leveren goederen zijn berekend voor de levering af magazijn, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Leveringen in het buitenland, zomede leveringen van expresse-orders welke in opdracht van koper worden uitgevoerd, geschieden nimmer franco.
3. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van koper. Indien de plaats van levering niet dan door het treffen van bijzonderlijke maatregelen redelijkerwijs bereikbaar is, een en ander naar het oordeel van leverancier, kan deze vergoeding vorderen van de extra kosten.
4. De goederen reizen, al dan niet bij transport door derden, voor rekening en risico van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Bij leveringen onder rembours komen de eventueel daaraan verbonden kosten voor rekening van koper.
6. Indien na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van goederen, al of niet door leverancier van derden betrokken, zomede belastingen en rechten die door de overheid worden vastgesteld, wijzigen, is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
7. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn eventuele aan de levering van goederen verbonden montage- of installatiewerkzaamheden voor rekening van koper.

Artikel 3. Kwaliteit 

1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
2. Bij aanbieding en/of levering volgens monster, geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid. Een afwijking op ondergeschikte punten geeft opdrachtgever geen recht op reclameren.
3. Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door koper uitdrukkelijk is bedongen en door leverancier is geaccepteerd.

Artikel 4. Reclame en Garantie 

1. Het door leverancier geleverde werk, alsmede de deugdelijkheid van de geleverde goederen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgarantie.
2. Reclames ter zake van gebreken van geleverd werk c.q. geleverde goederen, dienen schriftelijk bij leverancier kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen acht dagen na (af)leveringsdatum. Indien gebreken niet onmiddellijk waarneembaar zijn, wordt deze termijn verlengd tot uiterlijk 30 dagen.
3. De garantieverplichting van Smart Home Automatisering vervalt, indien opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien de geleverde goederen voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden worden aangewend of door opdrachtgever of door derden op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
4. Reclames geven koper niet het recht om betaling der vordering op te schorten, tenzij hierover tussen partijen overeenstemming is bereikt.
5. Indien koper enigerlei verplichting uit hoofde van de met leverancier gesloten overeenkomst niet nakomt, is deze niet gehouden te voldoen aan haar garantieverplichtingen.
6. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat leverancier in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal, doch uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie. Gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal zal door leverancier kosteloos worden hersteld c.q. vervangen. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door leverancier geleverde goederen en diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden, wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 3 maanden na aflevering van het goed.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

1. De eigendom van de door leverancier aan koper (af)geleverde zaken, waaronder mede te verstaan aangevoerde materialen, al dan niet voorbewerkt, en onderdelen, blijft aan leverancier tot voldoening door koper van de tegenprestatie ter zake de door leverancier krachtens overeenkomst (af)geleverde of (af) te leveren zaken of ter zake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vordering wegens tekort schieten en de nakoming van een zodanige overeenkomst.
2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, toepassing van de schuldsaneringsregeling, faillissement of liquidatie van het bedrijf van koper en in geval van diens overlijden, heeft leverancier het recht om zonder ingebrekestelling en zonder schriftelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke leverancier ten laste van koper heeft terstond en ineens opeisbaar.
3. Koper is vóór de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs ten volle opeisbaar en blijft leverancier eigenaar der goederen.


Artikel 6. Retentierecht 

Leverancier is gerechtigd goederen van koper onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die leverancier besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde koper. 


Artikel 7. Annulering en Schadeloosstelling 

Indien koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, zonder dat aflevering heeft plaatsgevonden, is hij gehouden aan leverancier de totale geleden schade te vergoeden met een minimum van 25% van de factuurwaarde van de opdracht. 


Artikel 8. Retourzendingen

1. Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.
2. De kosten van retourzendingen waartoe leverancier geen toestemming heeft gegeven, komen geheel voor rekening van koper, terwijl leverancier alsdan gerechtigd is de goederen voor rekening en risico van koper ter beschikking te houden c.q. te doen houden.


IV SLOTBEPALINGEN 

Artikel 1. Geschillen 

Alle geschillen welke tussen Smart Home Automatisering en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de rechtbank te Roermond. Is de Sector Kanton terzake het geschil bevoegd, dan is bevoegd de Sector Kanton van de woonplaats van opdrachtgever. 


Artikel 2. Toepasselijk recht 

Op alle met Leverancier gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

© 2020 Smart Home Automatisering. All Rights Reserved. Designed by smarthomeautomatisering.nl